Farský administrátor d.p. Juraj Ondruš, tel.: +421 902 071 438

mosovce@fara.sk

 

Kostoly a kaplnky vo farnosti
Mošovce Farský kostol Najsvätejšej Trojice

O význame farnosti Mošovce hovorí i pôvodná gotická budova kostola pochádzajúca z prelomu 13. a 14. storočia.

Koncom 19. storočia bol kostol, vtedy už takmer 600-ročný, značne poškodený a ošarpaný. Keďže bol postavený na močaristej pôde, kamenná gotická klenba, hrubá približne 1,5 m začala na mnohých miestach pukať a to aj napriek tomu, že po stranách kostola ju zabezpečovali hrubé kamenné piliere.

Hrozilo preborenie klenby, preto bol na podnet vtedajšieho patróna cirkvigrófa Františka Révaia kostol asanovaný.

Na rozdiel od svojho predchodcu sa objekt nového neogotického kostola, ktorý vznikol na jeho mieste, staval iba 2 roky (1912-1913). Výstavba historizujúcej sakrálnej architektúry bola už blízka dnešným stavebným postupom. Aby sa zabezpečila stabilita kostola, postavili ho na hrubej betónovej platni. Pôdorysne je nový kostol posunutý oproti pôvodnému o niekoľko metrov juhovýchodným smerom, je trojloďový, s bočnou šesťuholníkovou vežou, ktorou vedie schodisko na chór.

Blatnica Kaplnka sv. Ondreja, apoštola

Kaplnka vznikla rekonštrukciou rodinného domu.

Dňa 30. novembra 2008 ju požehnal Mons. Rudolf Baláž, banskobystrický diecézny biskup, a zasvätil ju sv. Ondrejovi, apoštolovi.

Adresa: Blatnica č. 158.

Jazernica Filiálny kostol sv. Anny a Barbory

Kostol sa svojím tvarom podobá na románsku stavbu s polkruhovým uzáverom svätyne, ktorá však v exteriéri plynule bez odsadenia nadväzuje na loď. Z tohto dôvodu niektorí odborníci datujú stavbu na koniec 13. storočia, iní toto architektonické riešenie posúvajú na začiatok 15. storočia.
Neskorogotické úpravy pochádzajú  z roku 1517, o čom svedčí nápis nad vchodom do sakristie.V rokoch 2010 a 2014 prebehli práce na obnove stavby, počas ktorých boli obnovené hodnotné interiérové nástenné maľby.

Sebeslavce Kostolík sv. Ondreja, apoštola
  Kostol sa na bohoslužobné účely nepoužíva.

 

Erb farnosti Mošovce

 

Realizované v rámci projektu Fara.sk

GDPR

Farnosť Mošovce spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou

„Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike„

Zodpovedná osoba: https://gdpr.kbs.sk/obsah/sekcia/h/cirkev/p/zodpovedna-osoba

K dispozícii na: https://gdpr.kbs.sk/obsah/sekcia/h/cirkev/p/zavazne-predpisy-rkc


This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor